សូមថ្លែងអំណរគុណអតិថិជនចិន​ទាំងអស់ដែលបាន​ចូលរួមពីធីជប់លៀងអបអរ​សាទរ​ចូលឆ្នាំ​ចិន កាលពីដើម​ខែ​នេះ។

យើងតែងតែ​ផ្តល់តម្លៃពិសេសនូវការចូលរួមក្នុងគ្រួសារ​កម្ពុជា ហើយជូនពរ​អ្នកគ្រប់គ្នាឲ្យជួបតែសំណាងល្អក្នុងឆ្នាំជ្រូកនេះ!

Xie Xie to our Chinese customers to join us to our CNY appreciation dinner earlier this month.

We always value the incredible diversity of Cambodian communities and wish everyone a very happy Year of the Pig !

Leave a Reply

Your email address will not be published.