បុគ្គលិកនិងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបក្រៃលែង ចំពោះភាពជោគជ័យដ៏ធំធេងសម្រាប់ឆ្នាំ​2018 នេះ។ យើងជាក្រុមការងារ​ដ៏ល្អបំផុតប្រចាំប្រទេស!

យើងបានបំពេញភារៈកិច្ចយ៉ាងល្អក្នុងឆ្នាំនេះ ហើយនឹងកាន់តែល្អជាងនេះទៅទៀតសម្រាប់​ឆ្នាំ​ក្រោយ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្ម​ដ៏ល្អបំផុតជូន​លោក​អ្នក!

It’s a wrap! Hyundai team is happy to end this year with so many successes, thanks mainly because of the best team in the country!

We did good this year. We will do even better next year to serve you!

https://www.youtube.com/watch?v=XP9MKukGD4g&feature=youtu.be

Leave a Reply

Your email address will not be published.