នៅក្រុម​ហ៊ុន​ហ៊ីយ៉ាន់​ដាយ ការទំនាក់ទំនងជាមួយ​នឹងអតិថិជនមិនបញ្ចប់ត្រឹមការប្រគល់រថយន្ត​ជូនអតិថិជននោះទេ។ ជាការពិត យើងព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការមានពេលវេ​លាជាមួយ​នឹងអតិថិជន។
ជាក់ស្ដែង យើងបានធ្វើកម្មវិធីថ្លែងអំណរគុណអតិថិជននៅឯសណ្ឋាគារ​អ៊ីមីអន។

At Hyundai, the relation with our customers does not end after the car is sold. In fact, we try our best to dedicate sometimes with our customers.

As such, we thank them all for coming to our special appreciation Night at Emion hotel​.

Leave a Reply

Your email address will not be published.