ឆ្នាំ ២០១៩ រថយន្ត Kona និង Kona Electric CUV ទទួលបានពានរង្វាន់ជ័យលាភី ” the 2019 North American Utility Vehicle of the Year™” ពី North American Car, Utility and Truck of the Year automotive media jury ។ នេះជាលើកដំបូងហើយដែលរថយន្តហ៊ីយ៉ាន់ដាយម៉ូឌែល CUV បានឈ្នះពានរង្វាន់ Utility Vehicle of the Year។

The 2019 Hyundai Kona and Kona Electric CUV models were together named the winner of the 2019 North American Utility Vehicle of the Year™ by the North American Car, Utility and Truck of the Year automotive media jury. This is the first time that a Hyundai CUV model has won the Utility Vehicle of the Year category.

Leave a Reply

Your email address will not be published.