យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅកាន់ លោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បី អញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដ៏ពិសេសនេះ។😍

កុំភ្លេចណា ចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ HYUNDAI បន្តបន្ទាប់ទៀតដែលអាចនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ!

 

 

Let’s share with you these beautiful photos we made during our latest event  the “Book Review Event” with Hyundai andour author H.E. KOUNG SORITA ! 📚

We want to thank you all for the great time we had in your company but also your support in our events. 😍

Join us for other Hyundai events coming soon ! 🤩

Leave a Reply

Your email address will not be published.