ទាំងអស់គឺជា រូបដែលពួកយើងថតបានក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ “Art Painting with Hyundai” ដែលប្រព្រឹត្តនៅសាខា Hyundai City Store.

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅកាន់ លោកអ្នកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បី អញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដ៏ពិសេសនេះ។ ហើយនេះជាពេលវេលាដែលគួរឲ្យចងចាំ ដែលយើងតែងតែទទួលបានការគាំទ្រពីលោកអ្នកសម្រាប់គ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់របស់យើង។  😍

សូមតាមដាន Facebook Page របស់យើងដើម្បីមានឱកាសចូលរួមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ HYUNDAI បន្តបន្ទាប់ទៀតដែលអាចនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ!

 

 

Sharing to you wonderful photos taken during our latest event at the Hyundai City Store branch – “Art Painting with Hyundai”

We want to thank everyone who joined our event especially our loyal customers and dear walk-ins. We had a great time having you and we thank you for you continuous support in all our events. 😍

Follow our page to be updated for more Hyundai events coming soon! 🤩

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.