ថ្នាក់ហាត់យូហ្កានៃកម្មវិធីថែទាំបុគ្គលិកហ៊ីយ៉ាន់ដាយ

ថ្នាក់ហាត់យូហ្កានៃកម្មវិធីថែទាំបុគ្គលិកហ៊ីយ៉ាន់ដាយ

ក្រុមហ៊ុនហ៊ីយ៉ាន់ដាយខេមកូ ម៉ូធ័រ កាលពីថ្ងៃទី4 ខែកញ្ញា ម្សិលមិញនេះបានបើកថ្នាក់ហាត់យូហ្កា ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកយើងមានសុខភាពល្អទាំងរាងកាយនិងបញ្ញាស្មារតី ក្រុមហ៊ុនយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការថែទាំសុខភាពបុគ្គលិក ពីព្រោះថាបុគ្គលិកគឺជាធនធានមនុស្សសំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន។

[HYUNDAI CULTURE] – Enhancing Wellness
This Tuesday, Hyundai organized a Yoga Class for our beloved staff, we are certainly making it a priority and it is a simple and cost-effective way to promote physical activity and mental health.
We’re dedicated to supporting a much-needed respite in a busy week, Yoga class at work can effectively reduce stress levels, leaving our employees happier, healthier, energized and refreshed.
Look how happy they are! 😉