អ្នកបើកបរ

តម្រូវការបទពិសោធន៍

*មានបទពិសោធ៌បើកបរ 2 – 3 ឆ្នាំឡើងទៅ
*ស្គាល់ពីផ្លូវនៅ ភ្នំពេញច្បាស់
*តម្រូវអោយមាន ប័ណ្ណបើកបរប្រភេទ “ឃ”
*ពិនិត្យ និង លាងសំអាតរថយន្ត ក្រៅ និងក្នុង រាល់ព្រឹក។
*ភេទប្រុស (អាយុចាប់ពី 22ឆ្នាំ ដល់ 35ឆ្នាំ)
*មានកាយសម្បទានរឹងមាំ និងស្មារតីប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ
*រួសរាយ និងមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងក្រុមការងរ

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត

– ច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ (១៨ ថ្ងៃ / ឆ្នាំ)

– ច្បាប់ឈប់បុណ្យជាតិ

– គ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួនទូទាំងពិភពលោក (២៤ / ម៉ោង)

– ធានារ៉ាប់រងសុខភាពបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (NSSF)

– កម្មវិធីថែទាំបុគ្គលិក

ព័ត៌មានស្តីអំពីការដាក់ពាក្យធ្វើការ

បេក្ខជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបតាមរយៈអ៊ីម៉ែលដូចខាងក្រោមឬទំនាក់ទំនងមកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលំអិតបន្ថែម

– នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស: នាយកដ្ឋាន(ភ្នំពេញ)

– លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩៣ ៧១ ៩១ ៧៤

– អ៊ីមែល: recruit@camko-motor.com

– សាខា ស៊ីធីស្ត័រ ៖ លោក ជឺន សុខឃី

– ទូរស័ព្ទ៖ ០៩៣ ៩៤៥ ៦៥៦

អាស័យដ្ឋាន៖ ភ្នំពេញ