អតិថិជនដែលបានត្រូវរង្វាន់ក្នុង​កម្មវិធី Selfie Contest

សូមអបអរសាទរ​ចំពោះ​អតិថិជន ដែលបាន​មក​ទទួល​យក​លាភសំណាង​របស់​ខ្លួន​ដោយ​ផ្ទាល់​នៅ​អគារ​តាំង​បង្ហាញ​រថយន្ត​ហ៊ី​យ៉ាន់​ដាយ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ។

Comments

comments